Terms of Service

REGULAMIN APLIKACJI IINE

 1. Przedmiot Regulaminu
  1.1. Organizatorem Aplikacji jest IINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667186, adres e-mail regulamin@avanti.iine.pl.
  1.2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Aplikacji, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników.
  1.3. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 2. Definicje
  2.1. Wszelkie określenia pisane wielkie literą, użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  2.1.1. Sklep – sklep internetowy lub sklep stacjonarny oferujący do sprzedaży Produkty;
  2.1.2. Aplikacja – aplikacja mobilna IINE w wersji podstawowej na Urządzenie Użytkownika umożliwiająca Użytkownikom znajdowanie Produktów w Sklepach po zrobieniu zdjęcia strony Magazynu, na której znajduje się Produkt;
  2.1.3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  2.1.4. Konto – indywidualne konto Użytkownika założone przez niego w ramach Aplikacji, umożliwiające po zalogowaniu korzystanie ze wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Aplikacji;
  2.1.5. Magazyn – tytuł AVANTI wydawany przez Wydawcę miesięcznie i przeznaczony przez Wydawcę do wykorzystania w Aplikacji;
  2.1.6. Polityka Prywatności – dokument określający kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji;
  2.1.7. Produkt – towar lub usługa zawarte w treści Magazynu, oferowane Użytkownikom do sprzedaży przez Sklep w chwili wydania Magazynu lub po jego wydaniu;
  2.1.8. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2.1.9. Urządzenie – przenośne urządzenie umożliwiające podłączenie do sieci Internet, działające w systemie Android lub iOS, wyposażone w aparat fotograficzny;
  2.1.10. Wydawca – AGORA S.A.
 3. Postanowienia ogólne
  3.1. Regulamin określa zasady dostępu do Aplikacji oraz rodzaj i zakres usług świadczonych przez Organizatora, warunki świadczenia usług, warunki zawarcia i rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego w ramach Aplikacji.
  3.2. Zainstalowanie i rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest możliwe w dowolnym momencie.
  3.3. Użytkownik może z niej w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Aplikacji (zarówno z Kontem, jak i bez Konta) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  3.4. Uprawnienia wynikające z korzystania z Aplikacji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
  3.5. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
  3.6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Wymagania dotyczące korzystania z Aplikacji, wymagania techniczne
  4.1. W celu niezakłóconego korzystania z Aplikacji konieczne jest spełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
  4.2. Użytkownik może pobrać Aplikację wyłącznie z App Store (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).
  4.3. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych sklepów znajdują się na stronach internetowych:
  4.3.1. dla Google Play – https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html;
  4.3.2. dla App Store – https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html
  4.4. Urządzenie Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja powinno spełniać następujące wymagania techniczne:
  4.4.1. dla wersji Aplikacji pobranych ze sklepu App Store – iOS w wersji 9.0 (lub nowszej);
  4.4.2. dla wersji Aplikacji pobranych ze sklepu Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).
  4.5. Do uruchomienia oraz prawidłowego użytkowania Aplikacji poza wskazanymi wyżej wymaganiami niezbędne jest:
  4.5.1. podłączenie do sieci Internet (uruchomienie w Urządzeniu usługi transmisji danych lub podłączenie do sieci WiFi);
  4.5.2. zezwolenie Aplikacji na dostęp do aparatu fotograficznego Urządzenia;
  4.5.3. zezwolenia Aplikacji na dostęp do informacji o lokalizacji Urządzenia.
  4.6. W celu skorzystania z funkcjonalności Aplikacji w postaci otrzymania informacji, o tym, w jakim Sklepie Użytkownik może kupić Produkt znajdujący się na stronie Magazynu, Użytkownik powinien zeskanować całą stronę Magazynu.
  4.7. Do skorzystania z Aplikacji niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności Organizatora.
 5. Płatności
  5.1. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
  5.2. Użytkownik zarówno w przypadku korzystania z Aplikacji ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 6. Aplikacja
  6.1. Korzystanie z Aplikacji wymaga zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
  [Korzystanie z Aplikacji bez Konta]
  6.2. W momencie zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji bez Konta pomiędzy Użytkownikiem i Organizatorem.
  6.3. Założenie Konta nie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.
  6.4. Dostępność funkcjonalności Aplikacji bez zalogowania do Konta jest ograniczona w porównaniu do funkcjonalności Aplikacji po założeniu Konta.
  6.5. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi, który nie posiada Konta lub nie jest zalogowany do Konta na:
  6.5.1. znajdowanie produktów, które zauważy w Magazynie w lokalizacjach Sklepów po zrobieniu zdjęcia strony Magazynu, na której znajduje się Produkt;
  6.5.2. przenoszenie do Sklepów online, w których Użytkownik może nabyć znalezione Produkty bezpośrednio z poziomu Aplikacji poprzez kliknięcie na zdjęcie Produktu w Aplikacji;
  6.5.3. przechowywanie w Aplikacji zrobionych przez Użytkownika zdjęć stron Magazynu, przez okres, na który wydany został numer Magazynu, z którego pochodzą zdjęcia.
  6.6. Korzystanie z Aplikacji bez Konta jest bezpłatne.

  [Aplikacja z Kontem]
  6.7. Użytkownik może utworzyć Konto w Aplikacji w dowolnym momencie.
  6.8. Utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi, po zalogowaniu do Konta, dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
  6.9. Użytkownik po założeniu Konta uzyskuje dostęp do następujących funkcjonalności Aplikacji, z których może korzystać po zalogowaniu do Konta, w tym do:
  6.9.1. korzystania z informacji na poziomie Aplikacji o przecenach Produktów oraz innych ofertach specjalnych w Sklepach;
  6.9.2. dzielenia się informacjami o wybranych przez Użytkownika Produktach poprzez konta społecznościowe Użytkownika dostępne dla systemów iOS lub Android bezpośrednio z poziomu Aplikacji;
  6.9.3. tworzenia wishlist przez Użytkownika składających się z dostępnych Produktów, które zapisywane będą w Aplikacji;
  6.9.4. przechodzenia do polecanych przez Wydawcę i Organizatora blogów z poziomu Aplikacji,
  6.9.5. czytania dodatkowych treści redakcyjnych Wydawcy, w tym rekomendacji stylistów.
  6.10. Do utworzenia Konta wymagane jest podanie przez Użytkownika swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail.
  6.11. Na podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikująca jego adres e-mail i kończąca proces zakładania Konta w Aplikacji.
  6.12. W chwili kliknięcia przez Użytkownika w link weryfikujący wysłany przez Organizatora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji z Kontem pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem.
  6.13. Użytkownik może edytować swoje dane podane podczas zakładania Konta, jak również może zmienić hasło do niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Edycja danych oraz zmiana hasła do Konta możliwa jest bezpośrednio w panelu Aplikacji.
  6.14. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
  6.15. Użytkownik zobowiązuje się do podawania danych zgodnych z prawdą, aktualizacji danych w przypadku ich późniejszej zmiany oraz zachowania w tajemnicy hasła do Konta i nieudostępniania go osobom trzecim.
  6.16. Korzystanie z Aplikacji z Kontem jest bezpłatne.

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7.1. Reklamacje w zakresie korzystania z Aplikacji mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania umowy na korzystanie z Aplikacji oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jej zakończeniu. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa Użytkowników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
  7.2. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail: admin@iine.eu.
  7.3. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.
  7.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  7.5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.
 8. Zmiany Regulaminu 
  8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  8.1.1. zmiany warunków korzystania z Aplikacji, niepogarszającej sytuacji Użytkownika w porównaniu do dotychczasowej;
  8.1.2. konieczność aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie;
  8.1.3. zmiany sposobu korzystania z Aplikacji związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  8.1.4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Użytkownika lub wydanie wyroku lub decyzji, która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkownika;
  8.1.5. zmiany sposobu funkcjonowania Aplikacji, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.
  8.2. Organizator zobowiązuje się opublikować informację o zmianie Regulaminu w ramach Aplikacji oraz zawiadomić Użytkownika, który założył Konto o zmianie Regulaminu drogą mailową, z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa lub decyzji organu lub sądu.
  8.3. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na korzystanie z Aplikacji po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu w każdym czasie, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 9 Regulaminu.
  8.4. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Użytkownikowi, a Użytkownik nie wypowiedział umowy na korzystanie z Aplikacji.
  8.5. Użytkownik niezależnie od powyższego w każdym czasie i bez podawania powodów może zrezygnować z korzystania z Aplikacji.
 9. Zakończenie korzystania z Aplikacji
  9.1. Aplikacja jest dostępna od dnia 24.11.2017.
  9.2. Czas funkcjonowania Aplikacji jest nieoznaczony, nie krócej niż 3 miesiące.
  9.3. Zakończenie korzystania z Aplikacji powoduje utratę dostępu do zapisanych stron Magazynu oraz produktów.

  [zakończenie dostarczania Aplikacji przez Organizatora]
  9.4. Organizator z ważnych powodów wskazanych poniżej (katalog zamknięty) może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę na korzystanie z Aplikacji.
  9.5. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy na korzystanie z Aplikacji (bez Konta lub z Kontem) uznaje się istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Organizatora.
  9.6. O wypowiedzeniu którejkolwiek z wyżej wymienionych umów z Użytkownikiem Organizator poinformuje z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez komunikację w ramach Aplikacji oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika przy zakładaniu Konta, w przypadku umowy o korzystanie z Aplikacji z Kontem.

  [wypowiedzenie umów przez Użytkownika i prawo do odstąpienia]
  9.7. Użytkownik ma prawo odstąpić od: (i) umowy na korzystanie z Aplikacji bez Konta, (ii) umowy na korzystanie z Aplikacji z Kontem w ciągu 14 dni od zawarcia poszczególnej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien złożyć Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: cancel@iine.eu albo przesyłając na adres: IINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tczewska 2/16, 01-674 Warszawa.
  9.8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
  9.9. Organizator zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu przez Użytkownika od umowy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
  9.10. Prawo odstąpienia od ww. umów nie przysługuje w odniesieniu do umowy o korzystanie z Aplikacji bez Konta, umowy o korzystanie z Aplikacji z Kontem, w zakresie, w jakim dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od umowy na korzystanie z Aplikacji bez Konta, umowy na korzystanie z Aplikacji z Kontem i po poinformowaniu Użytkownika przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od tej umowy.
  9.11. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od ww. umów Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania (wypowiedzenia umów o korzystanie) z Aplikacji w każdym czasie.
  9.12. Użytkownik może zrezygnować z korzystania (wypowiedzieć umowę o korzystanie) z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie.

 10. Postanowienia końcowe
  10.1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2017
  10.2. Regulamin dostępny jest w aplikacji w zakładce USTAWIENI
  10.3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z Aplikacją rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskie a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  10.4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem w Uczestnikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.
  10.5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  10.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z Organizatorem, za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Załącznik do Regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĘPIENIA OD UMOWY NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI
Adresat: IINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa
Ja niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy na korzystanie z Aplikacji
Imię i nazwisko Użytkownika
Adres Użytkownika
Podpis Użytkownika Data