Affiliation

Regulamin korzystania z Systemu IINE

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Systemu IINE, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania z usługi polegającej na udostępnianiu do komunikacji Systemu IINE, w tym aplikacji mobilnej pozwalającej użytkownikom aplikacji będących czytelnikami magazynów i innej prasy drukowanej współpracujących z IINE na wyszukiwanie produktów, które są eksponowane na stronach tej prasy  i znajdowanie ich w lokalizacjach sklepów stacjonarnych (tradycyjnych nieinternetowych) oraz w sklepów internetowych – na stronach www, prowadzonych przez afiliantów IINE, celem dokonania zakupu tych produktów (zwanej dalej „usługą”), opisanej bardziej szczegółowo w Umowie afiliacyjnej sieci IINE zawartej pomiędzy IINE a afiliantem (zwanej  dalej „Umową afiliacyjną”).

 2. Usługa udostępniana jest przez IINE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 7/7, 00-640 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000667186, o nr NIP 701-067-25-84 („IINE”).

 3. Wszelkie terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą (definicje) mają znaczenie nadane in w Umowie afiliacyjnej.

 4. Adres elektroniczny (adres e-mail) służący do komunikacji z IINE wskazany jest w Umowie afiliacyjnej.

§ 2  Urządzenia Afilianta

 1. IINE umożliwia korzystanie z usługi za pośrednictwem następujących urządzeń Afilianta:
  a)   komputera (PC, MAC),
  b)   urządzenia mobilnego, tj. tabletu lub telefonu komórkowego (smartfona).

 2. Urządzenia niezbędne do korzystania z usługi Afiliant zapewnia na swój koszt.

 3. Korzystanie z usługi odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, zapewnianej przez Afilianta, na jego koszt.

§ 3  Wymagania techniczne

 1. W każdym przypadku, niezależnie od urządzeń Afilianta korzystanie z usługi wymaga dostępu do sieci Internet oraz połączenia z siecią Internet.

 2. Opis wymagań, które musi spełnić Afiliant, dotyczących kodu html na stronie potwierdzającej pomyślne zakończenie Transakcji:

  <img src=”https://{serverAddress}/{storeId}.png?amount={amountOfTransaction}&productIDs={comma-separated list of product IDs}&transactionId={transactionId} ” height=”1” width=”1” />

  gdzie

  serverAdress – wartość konfiguracyjna podana przez IINE

  storeId – wartość konfiguracyjna podana przez IINE

  amountOfTransaction – całkowita wartość transakcji w formacie XXX.XX, podana przez Afilianta

  productIDs – oddzielona przecinkami lista nabytych produktów w następujących transakcjach, podana przez Afilianta

  transactionId – unikatowy identyfikator transakcji, podany przez Afilianta
  przykład:

  https://{serverAddress}/api/affiliation/affiliate/1.png?amount=499.99&productsIDs=89881234,1213231343,1232434323&transactionId=AB5433234643643

§ 4  System IINE

W celu przyłączenia do Sieci afiliacyjnej IINE oraz możliwości korzystania z usługi świadczonej przy wykorzystaniu Systemem IINE, Afiliant musi spełnić, na swój koszt, wszystkie następujące wymagania:

a)   posiadać urządzenie umożliwiające korzystanie z usługi,
b)   spełniać wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi;
c)   zaakceptować niniejszy Regulamin,
d)   podpisać Umowę afiliacyjną,

§ 5  Funkcjonalność Systemu IINE

 1. System IINE i jego funkcjonalność opisane są szczegółowo w Umowie afiliacyjnej i w niniejszym Załączniki 1 do Umowy afiliacyjnej.

 2. W przypadku, gdyby za pośrednictwem Systemu IINE Afiliant uzyskiwałby od IINE jakiekolwiek dane osobowe, w szczególności Klientów, Afiliant zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz wyłącznie w zakresie w celu koniecznym do należytego wykonywania Umowy afiliacyjnej, jak też do zawarcia z IINE stosownej umowy dotyczącej przetwarzania tych danych osobowych.

§ 6  Dostępność Usługi, Przerwa Techniczna, Awaria

 1. IINE dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności do usługi w okresie obowiązywania Umowy, jednakże IINE nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności Systemu IINE, spowodowanej w szczególności:
  a)   nie spełnianiem przez Afilianta wymagań technicznych określonych Regulaminie,
  b)   brakiem dostępu Afilianta do sieci Internet lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  c)   nieprawidłowym działaniem urządzenia Afilianta,
  d)   Przerwą Techniczną, o której mowa w pkt 2 niżej,
  e)   Awarią, o której mowa w pkt 3 niżej.

 2. IINE może zablokować lub ograniczyć dostęp Afilianta do Systemu IINE w razie konieczności przeprowadzenia przez IINE ulepszeń lub napraw Systemu IINE na okres nie dłuższy niż kolejne 6 godzin w porze nocnej, IINE dołoży wszelkich starań aby poinformować Afilianta o planowanej Przerwie Technicznej z wyprzedzeniem na adres e-mail Afilianta podany w Umowie afiliacyjnej.

 3. W przypadku braku dostępu do usługi lub nieprawidłowego działania usługi, Afiliant ma możliwość zgłoszenia awarii wysyłając e-mail na adres e-mailowy IINE wskazany w Umowie afiliacyjnej. IINE dołoży wszelkich starań i podejmie działania w celu naprawy Awarii w ciągu 24h (dwudziestu czterech godzin) od otrzymania e-maila od Afilianta.

§ 7  Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność Afilianta

 1. Afiliant ma obowiązek korzystania z usługi zgodnie z Umową afiliacyjną, niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

 2. Afiliant nie ma prawa zamieszczania lub dostarczania w jakikolwiek sposób do Systemu IINE treści o charakterze bezprawnym, nieetycznym, nieprzyzwoitym, oszczerczym, pomawiającym, o charakterze groźby, zastraszającym, niecenzuralnym, kulturalnie, etnicznie, religijnie lub w inny sposób obraźliwym, przestępczym lub zachęcającym do przestępstwa, lub też naruszającym dobre imię lub wizerunek IINE, Klientów, wydawców magazynów modowych lub innych podmiotów współpracujących z IINE.

 3. Afiliant nie ma prawa dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w System IINE, z wyjątkiem dostarczania informacji o Produktach, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej. Za każdą nieuprawnioną ingerencję Afiliant ponosi odpowiedzialność wobec IINE i osób trzecich, w tym Klientów.

 4. Afiliant przyjmuje do wiadomości, że System IINE stanowi własność IINE, włącznie ze wszelkimi prawami własności intelektualnej zawartymi w Systemie INNE oraz akceptuje, że ma prawo usługi świadczonej przez IINE z wykorzystaniem Systemem IINE wyłącznie w zakresie i w celu wskazanym w Umowie afiliacyjnej oraz że przez zawarcie Umowy afiliacyjnej Afiliant nie nabywa żadnych praw do Systemu IINE.

§ 8  Odpowiedzialność IINE

 1. IINE odpowiada względem Afilianta za należyte wykonanie usługi. Afiliant przyjmuje do wiadomości, że IINE może posłużyć się dla wykonywania usługi podwykonawcami, w szczególności dostawcami usług IT. IINE odpowiada za nienależyte wykonanie zobowiązań przez swoich podwykonawców jak za swoje własne.

 2. Niezależnie od powyższego, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczonym przez polskie prawo odpowiedzialność IINE z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi ograniczona jest do szkody rzeczywistej i kwotowo do wysokości równowartości prowizji za okres 3 miesięcy, wyliczonej jako średnia z całego okresu współpracy Stron na podstawie Umowy afiliacyjnej do dnia uznania bądź zasądzenia roszczenia.

 3. IINE nie ponosi odpowiedzialności za zagrożenia wynikające z działania sieci Internet.

 4. Sprzedającym Produkty i odpowiedzialnym za nie względem Klienta jest Afiliant. IINE nie ponosi odpowiedzialności względem Klientów związanej z udostępnianiem Produktów za pośrednictwem Systemu IINE i ich oferowaniem i sprzedażą Klientom przez Afilianta, a Afiliant zobowiązuje się do zwolnienia IINE z odpowiedzialności za powyższe w sytuacji, gdyby jakikolwiek Klient wystąpił do IINE z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym Transakcji bądź Produktu. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z jakimkolwiek roszczeniem, o którym mowa powyżej Afiliant zwróci IINE rozsądne koszty obrony przed tym roszczeniem.

 5. IINE jest administratorem danych osobowych Afilianta będącego osobą fizyczną lub innych osób fizycznych świadczących pracę lub usługi dla Afilianta i przekazanych IINE przez Afilianta w związku z zwarciem i wykonywaniem Umowy afiliacyjnej. IINE będzie przetwarzać te dane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisani prawa oraz w zakresie i w celu koniecznym do należytego wykonywania Umowy afiliacyjnej, w tym kontaktowania się z Afiliantem. Przekazanie danych osobowych przez Afilianta jest dobrowolne.  Wskazane wyżej osoby mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez IINE.

§ 9  Tryb reklamacyjny

 1. Afiliantowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczącej wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać złożona na adres e-mail IINE wskazany w Umowie afiliacyjnej lub w formie pisemnej wysłanej listownie na adres siedziby IINE wskazany w Umowie afiliacyjnej.

 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej następujące dane: nazwa i numer NIP Afilianta, dane kontaktowe Afilianta w celu przekazania powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji oraz powód reklamacji. IINE rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi Afilianta na jego adres e-mail podany w Umowie o rozpatrzeniu reklamacji. Reklamacje złożone z formie innej niż drogą e-mailową lub pisemną listem poleconym, a także niezawierające danych wskazanych wyżej, nie będą rozpatrzone.

 3. Wyczerpanie trybu reklamacyjnego nie jest konieczne przed wystąpieniem z roszczeniami na drogę sądową.

§ 10  Zawarcie i rozwiązanie Umowy afiliacyjnej

 1. Umowa afiliacyjna zawierana jest w formie pisemnej, przez osoby do tego umocowane.

 2. Okres obowiązywania Umowy afiliacyjnej oraz przyczyny jej wypowiedzenia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym określone są w Umowie afiliacyjnej.

 3. Ponadto, IINE ma prawo rozwiązania Umowy afiliacyjnej z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, również w Okresie Początkowym z ważnych przyczyn, jak też do rozwiązania Umowy afiliacyjnej bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Afilianta Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Afilianta za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres wskazany w Umowie afiliacyjnej do zaniechania naruszeń i ich naprawienia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez IINE nie krótszym niż 5 Dni roboczych od daty wysłania korespondencji e-mail.

§ 11  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2017 r.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze IINE pod adresem ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa a także na Stronie Internetowej https://www.en.iinecard.co.jp/regulamin